ข่าวกิจกรรม(ศปบ.จชต.)

ประกาศ

30/07/2020 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนเดินทางศึกษาต่อในต่างประเทศ
13/07/2020 ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย AL-Bukhary International University (AIU) ประเทศมาเซีย
26/06/2020 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาสำหรับครูเเละบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายเเดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)
10/06/2020 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบ สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 5 จำนวน 441 ราย
09/06/2020 ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอเชิญชวนนักเรียน/นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สมัครเพื่อเข้ารับการอบรมปฐมนิเทศ ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ

รับสมัคร

29/04/2020 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่่รักษาความปลอดภัย
10/04/2020 ประกาศศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
31/01/2020 ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
28/01/2020 ประกาศศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2563
15/01/2020 ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา

อินโพกราฟิก

25/04/2019 งานมหกรรมวิชาการและวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ “ 4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้”
30/03/2019 ศปบ.จชต. ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้คะแนนผลการทดสอบ O-NET เต็ม 100 จังหวัดปัตตานี
26/03/2019 ศปบ.จชต. ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้คะแนนผลการทดสอบ O-NET เต็ม 100 จังหวัดปัตตานี
26/03/2019 ศปบ.จชต. ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้คะแนนผลการทดสอบ O-NET เต็ม 100 จังหวัดสงขลา
26/03/2019 ศปบ.จชต. ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้คะแนนผลการทดสอบ O-NET เต็ม 100 จังหวัดสตูล

ผลการดำเนินงาน

17/02/2019 เปรียบเทียบผลการวัดและประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน การฟังและการพูด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 1-4 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
17/02/2019 รายงานผลการวัดและประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 4 (7-13 กุมภาพันธ์ 2562) ปีการศึกษา 2561
18/12/2018 รายงานผลการวัดและประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 3 (25-30 พฤศจิกายน 2561) ปีการศึกษา 2561
18/09/2018 รายงานผลการวัดและประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 2 (3-7 กันยายน 2561) ปีการศึกษา 2561
01/08/2018 รายงานผลการวัดและประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 1 (26-28 มิถุนายน 2561) ปีการศึกษา 2561

จัดซื้อจัดจ้าง

11/06/2020 ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงพร้อมทั้งหารือแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
29/05/2020 ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินกิจกรรมการประชุมบริหารจัดการ สถานการณ์โควิด-19 ครั้งที่ 7/2563 และทำกิจกรรม Covid Cleaning Day ประจำสัปดาห์
23/03/2020 ประกาศศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เช่ารถยนต์)
23/03/2020 ประกาศศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน)

ข่าวกิจกรรมการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

คลังภาพกิจกรรม

ดร.วาทิต มีสนุ่น
ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและ
บริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

จุลสารกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า

ประจำเดือนเมษายน 2563
Facebook Page

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เข้าสู่ระบบ