ข่าวกิจกรรม(ศปบ.จชต.)

ประกาศ

28/05/2020 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครทุนในโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2563
27/05/2020 ประกาศ สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการรับย้ายและรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สำนักอำนวยการ
22/05/2020 จังหวัดปัตตานีเผยแพร่ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาตอีฎิลฟิตร์ (ฉบับที่ 6/2563)
18/05/2020 รายชื่อผู้ที่มีสิทธิขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2562 ที่ยังไม่ยื่นเอกสารขอรับทุนฯ
02/05/2020 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563

รับสมัคร

29/04/2020 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่่รักษาความปลอดภัย
10/04/2020 ประกาศศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
31/01/2020 ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
28/01/2020 ประกาศศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2563
15/01/2020 ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา

อินโพกราฟิก

25/04/2019 งานมหกรรมวิชาการและวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ “ 4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้”
30/03/2019 ศปบ.จชต. ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้คะแนนผลการทดสอบ O-NET เต็ม 100 จังหวัดปัตตานี
26/03/2019 ศปบ.จชต. ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้คะแนนผลการทดสอบ O-NET เต็ม 100 จังหวัดปัตตานี
26/03/2019 ศปบ.จชต. ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้คะแนนผลการทดสอบ O-NET เต็ม 100 จังหวัดสงขลา
26/03/2019 ศปบ.จชต. ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้คะแนนผลการทดสอบ O-NET เต็ม 100 จังหวัดสตูล

ผลการดำเนินงาน

17/02/2019 เปรียบเทียบผลการวัดและประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน การฟังและการพูด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 1-4 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
17/02/2019 รายงานผลการวัดและประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 4 (7-13 กุมภาพันธ์ 2562) ปีการศึกษา 2561
18/12/2018 รายงานผลการวัดและประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 3 (25-30 พฤศจิกายน 2561) ปีการศึกษา 2561
18/09/2018 รายงานผลการวัดและประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 2 (3-7 กันยายน 2561) ปีการศึกษา 2561
01/08/2018 รายงานผลการวัดและประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 1 (26-28 มิถุนายน 2561) ปีการศึกษา 2561

ข่าวกิจกรรมการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

คลังภาพกิจกรรม

ดร.วาทิต มีสนุ่น
ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและ
บริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

จุลสารกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า

ประจำเดือนเมษายน 2563
Facebook Page

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เข้าสู่ระบบ